Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:31 EURO İş Merkezi A Blok Altunizade 34662, Üsküdar Istanbul / Türkiye

Vergi No: Üsküdar V.D. 5640562098

Bundan sonra kısaca “KLON” olarak anılacaktır.

 

ve

 

[Şirket Tam Adı] [Şirket Adresi]

Vergi No: [Vergi Dairesi ve No]

Bundan sonra kısaca “ŞİRKET” olarak anılacaktır.

 

KLON ve ŞİRKET bundan sonra birlikte “Taraflar”  ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

arasında

 

[·] tarihli (“İmza Tarihi”)

 

 

Ödeme Servisleri İş Ortaklığı Sözleşmesi (“Sözleşme”)

Versiyon 2.4

 

 

 

 

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  • İşbu Sözleşme’nin konusu ŞİRKET tarafından işbu Sözleşme süresince halihazırda sunulan veya sunulacak olan ürün/hizmet/servislerin (hep birlikte “Ürün veya Ürünler” olarak anılacaktır) ŞİRKET müşterileri tarafından KLON’un sahip olduğu ödeme altyapısı aracılığıyla satın alınabilmesinin sağlanması, bu kapsamda ŞİRKET’e Ürün bedellerinin tahsiline imkân veren ödeme servislerine ilişkin teknik altyapı hizmetinin KLON tarafından sağlanması, bu altyapının kullanılması ve bu kapsamda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.
  • Sözleşme’de düzenlenmeyen hususlara ilişkin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuatın (“Mevzuat”) emredici hükümleri uygulanacaktır. İlgili konuya ilişkin Mevzuatta emredici bir hüküm bulunmaması durumunda Taraflar karşılıklı ve yazılı olarak mutabakata vararak bir çözüme varacaklardır.
  • Sözleşme’de düzenlenen hükümlerin Mevzuat’ın emredici hükümlerine aykırı olması durumunda ilgili Mevzuat hükümleri Taraflar için bağlayıcı olacak ve Sözleşme hükümleri buna uygun olarak tadil edilmiş varsayılacaktır.
 2. ÖDEME SERVİSLERİ KAPSAMINDA TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Tanım

İşbu Sözleşme kapsamındaki ödeme servisleri; GSM operatörlerine ait mobil ödeme (Direct Carrier Billing) internet sağlayıcısı üzerinden fatura ile ödeme (ISP/IP Billing) ve/veya Sanal Pos üzerinden kartlı ödeme sistemlerinin sunduğu banka kartları, kredi kartları vb. ile ödeme (Vpos) (Bundan sonra hep birlikte kısaca “Ödeme Servisleri” olarak anılacaktır) ile ücretlendirilerek sunulan katma değerli servislerden ibaret olup ŞİRKET, kendi müşterilerinin tercihlerine göre ve GSM operatörlerinin, banka kuruluşlarının ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların belirledikleri ve zaman zaman değişebilen kurallar çerçevesinde Ürünler’e ait ücretli içeriklerin (örneğin oyunlara ait eşyalar, sanal para birimleri, üyelik hesapları vb.) müşterileri tarafından satın alınması için Ödeme Servisleri’ni kullanabilecektir.

ŞİRKET, Ürünler’in satılması amacıyla işbu katma değerli Ödeme Servisleri’nin hepsini birlikte kullanabileceği gibi bunlardan yalnızca birini veya birkaçını kullanmayı da tercih edebilir.

 • Ödemede Kullanılacak Para Birimi
  • Sözleşme kapsamında yapılacak ödemeler, Taraflar’ın Sözleşme veya ekinde anlaştığı para birimi kullanılarak gerçekleştirilir.
  • Ödemenin dövizle yapılacak olması durumunda, ödeme tutarının hesaplanmasında ödemenin yapılacağı günün TCMB satış kuru esas alınır.
 • Ödeme Aracını Kullanıma Kapatma Hakkı

KLON, ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatma yetkisini haizdir. Böyle bir durumda KLON ilgili mevzuat kapsamında bilgi verilmesini engelleyici durumlar ve güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında ŞİRKET’i kullanıma kapatma gerekçesi ile ilgili bilgilendirir. Ödeme aracının kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, KLON ödeme aracını kullanıma açar veya yeni bir ödeme aracı temin eder.

 1. KLON’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • KLON, işbu Sözleşme çerçevesinde Ürünler’in ödeme servisleri kullanılarak satışı için ŞİRKET’e teknik altyapıyı sağlamayı kabul ve taahhüt eder. KLON, ŞİRKET tarafından seçilecek Ödeme Servisleri’ne ilişkin teknik altyapı hizmetinin sağlanması için bankalar, GSM operatörleri ve/veya aracı şirketler ile gerekli işbirliği ve çalışmaları yapacaktır.
  • KLON ve/veya gerekli görülmesi durumunda bankalar ve GSM operatörlerinin ŞİRKET’in sunduğu Ürün’ü ve/veya Ürün’ün satışa sunulduğu mecraya ilişkin tüm içeriği denetleme hakkı saklı olup, ŞİRKET tarafından ilgili düzenleyici/denetleyici/lisansör kuruluşlar, ilgili mevzuat, bankalar ve GSM operatörlerinin belirlediği hukuka aykırı, kural dışı, satışı yasak olan, yüksek risk içeren, vb. Ürün satılması durumunda KLON tüm sistemi durdurma hakkına ve işbu Sözleşme’yi bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumun oluşması halinde ŞİRKET, tek sorumlunun kendisi olduğunu ve bu durumdan kaynaklanacak 3. kişilerden gelebilecekler de dahil olmak üzere her türlü talep karşısında direk ve tek muhatap olarak ilk talepte derhal, nakden ve defaten KLON’un her türlü zararını tazmin etme yükümlülüğü altında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET ayrıca bu taleplerle ilgili KLON’un herhangi bir zarar veya masraf kalemi ile karşılaşması durumunda KLON’un kendisine rücu hakkı bulunacağını da peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • KLON, işbu Sözleşme dahilinde Ödeme Servisleri kullanılarak yapılan satışlara ilişkin olarak müşterilerden tahsil edilebilen tutarları GSM operatörlerinden, bankalardan veya 3. kişilerden gelen gelir raporları doğrultusunda kendi hak edişi olan komisyonu kesmek suretiyle, ŞİRKET’e aktaracak olup Ürün’ün peşinen sunulması ve fakat buna ilişkin tahsilatın yapılamamasından kaynaklanacak sorumluluğu üstlenmeyecektir. KLON’un tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin olarak herhangi bir yasal takip yükümlülüğü bulunmamakta olup bu husus ŞİRKET tarafından da peşinen kabul edilmiştir.
  • ŞİRKET, kendisine ait Ürünler’in Sözleşme’de belirtilen Ödeme Servisleri ile satışına ilişkin olarak satış kurgularında yapacağı herhangi bir değişikliği önceden KLON’a yazılı olarak bildirecek ve onun onayını alacaktır. Onay alınmayan kurgular sebebi ile bankalar ve/veya GSM operatörleri tarafından KLON’a uygulanacak herhangi bir ceza, KLON’un diğer tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, KLON’un ilk talebinde nakden ve defaten ŞİRKET tarafından derhal ödenecektir.
  • KLON’dan kaynaklanmayan ve fakat son kullanıcıdan tahsilât alınmasını etkileyecek nitelikte bankaların ve/veya GSM operatörlerinin altyapılarında meydana gelen aksaklıklar, ödenmeyen fatura ve/veya ekstre sebebi ile son kullanıcıya ait ödeme aracının hizmete kapatılması, yetersiz bakiye ve benzeri sebepler ile tahsilât işleminin yapılamaması ve/veya benzeri son kullanıcı ve/veya 3. kişilerden kaynaklanan hallerde Ödeme Servisleri aracılığı ile son kullanıcıların hizmet alamaması ve bunun sonucunda ŞİRKET ve/veya üçüncü kişiler tarafından maruz kalınabilecek kayıp ve zararlardan ötürü KLON sorumlu olmayacaktır. KLON’un bu madde kapsamında 3. kişilerden gelen talepler karşısında ŞİRKET’e rücu hakkı saklıdır.
  • KLON, işbu Sözleşme kapsamında Ödeme Servisleri’nin tanıtım ve reklamları için ŞİRKET’e ait logo, unvan, amblem, marka ve benzeri tanıtıcı işaretleri bedelsiz olarak ve ŞİRKET’in onayını almaksızın kullanma hak ve yetkisine sahiptir. ŞİRKET tarafından KLON’un logo, unvanları ve diğer tanıtıcı işaretleri 4.9 maddesinde belirtildiği şekilde önceden yazılı onay almak koşuluyla ve ilgili bankalar ve GSM operatörlerinin logo ve unvanları ise yine önceden Klon’dan yazılı onay almak koşuluyla ve yalnızca Ürün satışına ait Ödeme Servisleri’ne ilişkin olmak kaydı ile ve izin verilen şekilde kullanılabilecektir. İşbu madde kapsamında izinsiz kullanımlar dolayısıyla KLON nezdinde doğabilecek her türlü zarar ŞİRKET tarafından ilk talepte nakden, defaten ve derhal ödenecektir.
  • GSM operatörlerinin, bankaların veya diğer 3. kişilerin son kullanıcılar tarafından yetkilendirilmemiş veya hatalı gerçekleştirilmiş işlemler dolayısıyla KLON’a aktaracakları ödeme miktarında herhangi bir kesinti yapmaları durumunda, KLON’un da kesinti yapılan miktarı ŞİRKET’e ödeyeceği hak edişinden kesme hakkı mevcuttur. KLON’un son kullanıcılar tarafından yetkilendirilmemiş veya hatalı gerçekleştirilmiş bir işlem kapsamında herhangi bir ödeme yapmış olması durumunda, söz konusu ödeme için ŞİRKET’e rücu hakkı saklıdır.
 2. ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • ŞİRKET, KLON tarafından sunulan Ödeme Servisleri aracılığıyla Ürün satışı yaptığı mecranın (örneğin x web sitesi, vb.) içeriğini, bu mecra üzerinden satışa sunduğu Ürünler’in niteliğini, özelliklerini ve fiyat bilgisini doğru ve eksiksiz olarak KLON’a bildirir. Ayrıca ŞİRKET, KLON tarafından zaman zaman bu mecra ile ilgili veya bu mecra üzerinden satışı yapılacak olan Ürünler ile ilgili talep edilebilecek olan diğer bilgileri de KLON’a doğru ve eksiksiz olarak ilk talepte ve derhal sağlamakla yükümlüdür. KLON, bu servislerle ilgili GSM operatörleri ve ilgili bankalardan ilgili onayları alarak ŞİRKET’e bildirmekle yükümlüdür.
  • ŞİRKET, işbu Sözleşme’nin 4.1 maddesi uyarınca KLON’a bilgilerini ilettiği mecra dışında hiçbir mecrada KLON tarafından kendisine sağlanacak Ödeme Sistemleri’ni KLON’un önceden yazılı iznini almaksızın kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ŞİRKET, işbu Sözleşme kapsamında Ödeme Servisleri’ni kullanacağı mecra veya mevcut kullandığı mecrada yapacağı bir Ürün değişikliğini veya yeni bir Ürün eklemesini KLON‘a söz konusu değişikliklerin meydana gelmesinden 30 (otuz) gün önce yazılı olarak bildirmekle ve KLON’un onayını almakla yükümlüdür. Şüpheye mahal vermemek adına söz konusu bildirim e-mail yoluyla da yapılabilecektir. KLON tarafından yapılacak değişikliklere yazılı olarak izin verilene dek ŞİRKET bu değişiklikleri uygulamaya koyamaz. ŞİRKET’in işbu maddedeki bildirim ve izin yükümlülüğüne aykırı davranması işbu Sözleşme’nin ŞİRKET tarafından esaslı bir ihlali sayılacaktır ve böyle bir durumda KLON’un Sözleşme’den ve mevzuattan doğan tüm diğer hakları saklıdır.
  • ŞİRKET, karşılaşabilecekleri sahtekarlık, dolandırıcılık ve benzeri problemler konusunda son kullanıcıları bilgilendirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • ŞİRKET, KLON’dan Ödeme Servisi hizmeti alarak sunduğu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında, bilgisi dahilinde olsun ya da olmasın, müşterileri ve/veya her türlü 3. kişiyi ihmalen veya kasten her ne suretle olursa olsun aldatarak, yanıltarak veya kandırarak Ödeme Servisleri’ni kullandırmayacağını, bu suretle ŞİRKET için veya herhangi bir 3. kişi için yarar sağlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki ŞİRKET, işbu maddede düzenlenen hükümler bakımından çalışanları, yöneticileri, danışmanları, ortakları, alt işverenleri, akrabaları, yakınları ve ŞİRKET ile ilişki içerisinde olan her türlü kişinin davranışından da sorumludur.
  • ŞİRKET, Ödeme Servisleri aracılığıyla satışı yapılacak olan Ürünler’e ilişkin olarak çıkabilecek her türlü ihtilaftan bizzat sorumludur. Bu kapsamda ŞİRKET, Ürün bedelinin tahsil edilememesi sonucu hesaba aktarılamaması, müşterinin yapılan işleme itiraz etmesi, müşterinin Ürün’ün iadesini talep etmesi, müşterinin ayıplı Ürün iddiasında bulunması, Ürün’ün 3. bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi iddiasında bulunulması da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Ürün veya Ürün’ün satışı ile ilgili müşteriler ve/veya 3. kişiler (bankalar ve GSM operatörleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tarafından ortaya atılabilecek olan her türlü ihtilafta KLON’un hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve tek sorumlu ve muhatabın kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET, söz konusu ihtilafların çözümü ile ilgili olarak, kendisinden talep edilen tüm bilgi, belge, rapor vb. evrakı derhal sağlamakla yükümlü olup, ihtilafın kendisine iletilmesinden itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde yazılı olarak durumdan KLON’u haberdar etmek zorundadır. İşbu madde kapsamında KLON nezdinde doğabilecek her türlü zarar ŞİRKET tarafından ilk talepte nakden, defaten ve derhal ödenecektir.
  • ŞİRKET, işbu Sözleşme kapsamında Ödeme Servisleri kullanılarak yapılacak olan Ürün satışı ile ilgili olarak Ürün’ün sunulması, nakliyesi ve teslimi ile satış bedeline ilişkin fiş/faturanın tahsilat beklenmeksizin alışverişin yapıldığı anda kesilmesi ve sonrasında müşteriye ulaştırılması yükümlülüğü de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü vergisel ve ticari yükümlülüğün kendisinde olacağını, bu madde kapsamında KLON’un hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder. KLON, bu madde kapsamında kişi kurum ve/veya kuruluşlardan ŞİRKET’in uygunsuz faaliyeti, eylemi için yapılacak her türlü talep, şikâyet ve benzerini ŞİRKET’e iletecektir. İşbu madde kapsamında KLON nezdinde doğabilecek her türlü zarar ŞİRKET tarafından ilk talepte nakden, defaten ve derhal ödenecektir.
  • ŞİRKET, Sözleşme konusu Ödeme Servisleri ile ilgili bankalar, GSM operatörleri ve onların bağlı oldukları düzenleyici kurum ve kuruluşlar (MasterCard/Visa, BKM, BDDK, BTK, vb.) tarafından konulmuş/konulacak olan kurallar ve sair ilgili mevzuata uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. ŞİRKET, KLON’un tek ve mutlak sorumluluğunun Ödeme Servisleri’ne ilişkin teknik alt yapının sağlanması ve GSM operatörlerinden veya bankalardan veya her türlü ilgili 3. kişiden gelen gelir raporları doğrultusunda kendi hak edişi olan komisyon kesilmek suretiyle ŞİRKET hak edişinin ödenmesinden ibaret olduğunu kabul ve beyan eder.
  • ŞİRKET, Ürünler’in satışı sırasında Ödeme Servisleri’ne ilişkin olarak televizyon, dijital televizyon, internet, radyo, açık hava duyuruları gibi basın mecraları, wap, kiosk, cep telefonu gibi, elektronik ya da sayısal ortamlar, uydu, kablo diğer dijital ortamlar, telli ve telsiz tüm araçlar da dahil olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada yapacağı tanıtım, reklam ve benzeri aktivitelerde Ürün’ün satış fiyatı, Ödeme Servisleri’ne ilişkin harcama sınırları, ücretin müşterilerin bakiyesinden KDV dahil olarak tahsil edileceği ve Ürün satın almak için doğabilecek ek bedellerin de müşteriler tarafından karşılanabileceğine dair bilgilendirmeyi yapmakla yükümlüdür. Bu bilgilendirmenin tam, doğru ve okunaklı olarak ifade edilmesi ve yasalara uygun olması bizzat ŞİRKET’in sorumluluğunda olacaktır. ŞİRKET yukarıda sayılan ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Ürünler’e ilişkin reklam/tanıtım/açıklama yaptığı her türlü mecrada ilgili mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KLON’ un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • Sözleşme’nin yukarıdaki 8 maddesi de dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın ŞİRKET tarafından elektronik ya da sayısal/analog her türlü yayım mecrasında (televizyon, dijital televizyon, internet, radyo, açık hava duyuruları gibi basın mecraları, wap, kiosk, cep telefonu gibi, elektronik ya da sayısal ortamlar, uydu, kablo diğer dijital ortamlar, telli ve telsiz tüm araçlar da dahil olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada) Ödeme Servisleri ile ilgili reklam amaçlı olsun ya da olmasın yapılacak tüm duyurularda kullanılacak bütün görsel, yazılı ve sözlü ifadeler, logolar, şekiller vs. yayınlanmadan en az 10 (on) iş günü önce KLON’a yazılı olarak bildirilecek ve birer örnekleri KLON’a iletilecek ve ancak KLON’un yazılı onay vermesi durumunda kullanılabilecektir. Bu kapsamda ŞİRKET, KLON’un reputasyonuna, saygınlığına halel getirecek hiçbir tanıtım/reklam vb.de bulunamaz. KLON’un, cevap vermediği durumlarda, yapılacak tanıtımların KLON tarafından kabul edilmemiş olduğu varsayılacaktır. KLON tarafından onaylanmayan reklam materyalleri ŞİRKET tarafından kullanılamaz. KLON kendisine onay için gönderilen tüm bu görsel, yazılı ve sözlü ifadeler, logolar, şekiller vs.nin kullanılmasını reddetme ya da değiştirerek kullanılmasını talep etme hakkını saklı tutar. ŞİRKET, KLON’un bu hakkını kullanması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. KLON’un önceden yayınlanmasına onay vermiş olduğu ifadelerde yapılacak değişiklikler için dahi değişikliklerin yayınlanmasından en az 10 (on) iş günü öncesinden ŞİRKET onay için KLON’a yazılı olarak başvurmak ve yapılacak değişikliklerin birer örneğini KLON’a sunmak zorundadır. KLON’un işbu madde konusu onayları vermesi, ŞİRKET’in madde 4.8 ve 4.10 kapsamında sorumluluğunun kalktığı anlamına gelmeyecektir.

Yukarıdakilerden bağımsız olarak ŞİRKET, KLON’un önceden yazılı iznini almaksızın KLON’un unvanını, “PayByMe” logosunu, markasını, www.payby.me internet adresini veya KLON’a ait veya KLON tarafından kullanılan sair herhangi bir tanıtıcı işareti gerek bu tanıtımlarda/duyurularda gerekse başka herhangi bir amaçla kullanamaz.

 • ŞİRKET, Ödeme Servisleri’ne ilişkin her türlü mecrada yapacağı ilan, reklam, duyuru ve sair açıklamanın, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler ile Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği hükümlerine, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun tüm duyuru ve tebliğleri dahil olmak üzere 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerin hükümlerine, Uluslararası Reklam Uygulama ve Esaslarına (ICC esasları), ilgili AB yönergelerine, Reklam Kurulu Kararlarına, yürürlükteki mevzuat, Mevzuat ve merkezi hükümet ile yerel yönetimlerce belirlenmiş/belirlenecek kısıtlamalara uygun olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ŞİRKET, işbu Sözleşme konusu Ürünler’in ve/veya bunların satışa sunulduğu mecranın herhangi bir kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, bunların ilgili mevzuata uygun şekilde üretildiğini veya tedarik edildiğini ve müşterilere sunulduğunu, ayıplı/mevzuata aykırı Ürünler nedeniyle mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahüt eder. Bu kapsamda Ürünler ve bunların satılacağı mecralarla ilgili fikri ve sınai haklar ile ilgili olanlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sorumluluk bizzat ŞİRKET üzerindedir ve ŞİRKET 3. kişilerden gelebilecek her türlü talep, takip ve davanın tek muhatabı olduğunu, KLON’un bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı KLON’un ilk talebi ile birlikte derhal nakden ve defaten KLON’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bu Sözleşme kapsamında KLON tarafından ŞİRKET’e tedarik edilen Ödeme Servisleri’nin her türlü fikri mülkiyeti KLON’a aittir. Bu Sözleşme’de geçen hiçbir ifade, KLON’a ait fikri mülkiyet haklarının ŞİRKET’e devri olabileceği anlamına gelmez.
 • ŞİRKET’in irtibat bilgileri müşterilerin ŞİRKET ile doğrudan temasa geçebilmelerini sağlayacak şekilde ŞİRKET tarafından açıkça ifade edilecektir. ŞİRKET, Sözleşme’nin 4.1. maddesinde düzenlendiği şekilde Ürünler veya bunların satışa sunulduğu mecralarla ilgili bildirim yükümlülüğü altında olduğu hususların bilgisini müşterilerine de tam ve doğru olarak verme yükümlülüğü altındadır. Bu kapsamda müşterilerden gelecek her türlü talepten bizzat ŞİRKET sorumludur.
 • ŞİRKET, Ödeme Servisleri aracılığıyla müşterilerin yalnızca belirlenen limitler dahilinde alışveriş yapabileceğini, bu limitlerin aşılma olasılığı ve bunun muhtemel sonuçları ile ilgili olarak her bir müşteriyi eksiksiz olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
 • İşbu Sözleşme kapsamında ŞİRKET tarafından Ödeme Servisleri’nin kullanılması suretiyle yürütülen faaliyetlerle ilgili GSM operatörleri, bankalar veya herhangi bir 3. kişi tarafından ŞİRKET aleyhine bir soruşturma veya takip başlatılması durumunda söz konusu soruşturma veya takibin devam ettiği süre boyunca bu Sözleşme kapsamında soruşturmanın veya takibin açılması tarihinden başlamak üzere bunların ŞİRKET lehine sona erme tarihine kadar ve Mevzuat’ın izin verdiği ölçüde ŞİRKET’in kazanmayı hak ettiği hak edişi KLON’un elinde tutma hakkı saklıdır. ŞİRKET bu hususu peşinen kabul etmiş olup bu süreç kapsamında tahsilatını yapamadığı hak edişlerine ilişkin KLON’a karşı hiçbir talep ileri süremez. Söz konusu durumun oluşması halinde KLON’un ayrıca işbu Sözleşme kapsamında sunduğu Ödeme Servisleri’ni durdurma hakkı da saklıdır. Söz konusu soruşturmanın veya takibin ŞİRKET lehine sonlanması akabinde ŞİRKET bu süre içerisinde tahsilatını yapamadığı hak edişlerini almaya hak kazanacaktır ve Ödeme Servisleri KLON tarafından tedarik edilmeye devam edecektir. Şu kadar ki söz konusu durumun 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde KLON, işbu Sözleşme’yi tek taraflı ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında olmaksızın feshetme hakkını haizdir. Bu maddede belirtildiği şekilde feshin gerçekleşmesi durumunda KLON, ŞİRKET’e soruşturma veya takip sebebiyle elinde tuttuğu ŞİRKET’e ait hak edişi ödemekle yükümlü olmayacaktır.
 • ŞİRKET, Ödeme Servisleri’ni ve ilgili yazılımı sadece kendi iş amacına ve bu Sözleşme’de belirttiği kapsama uygun olarak kullanabilir.
 • KLON, Ödeme Servisleri’nin ve ilgili yazılımın güncellenmesini veya geliştirilmesini sağladığı takdirde ŞİRKET en kısa sürede bu güncellemeleri kurmak veya kurulmasını sağlamakla yükümlüdür.
 • KLON, Ödeme Servisleri’ni ve ilgili yazılımlarını korumak için teknik önlemler almaya yetkilidir. KLON, işbu önlemleri aldığı takdirde, ŞİRKET bu korumayı kaldıramaz veya bu korumadan kaçınamaz.
 1. TAZMİNAT VE CEZAİ ŞART
  • ŞİRKET, işbu Sözleşme’ye aykırı davranması durumunda KLON nezdinde doğacak her türlü zararı KLON’un ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. KLON’un her türlü rücu hakkı saklıdır.
  • ŞİRKET, işbu Sözleşme’ye aykırı davranması durumunda her bir aykırılık için son 3 aylık komisyon gelirinin 4 ila 12 katına kadar bedeli cezai tazminat olarak KLON’a ilk talepte derhal nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu cezai şart ifa ile birlikte istenebilecektir.
 2. ÜCRETLER VE GELİR PAYLAŞIM MODELİ
  • KLON, işbu Sözleşme kapsamında ŞİRKET’e sağlayacağı Ödeme Servisleri altyapısı karşılığında Ek-2 ve Ek- 3'de belirtilen gelir paylaşım modeli çerçevesinde hesaplanacak gelire hak kazanacaktır.
  • GSM operatörleri, bankalar veya 3. kişiler tarafından işbu Sözleşme kapsamında Ödeme Servisleri aracılığıyla satışı yapılan ve müşterilerden tahsilatı yapılmış olan ŞİRKET’e ait Ürünler’in tahsilat tutarlarına ilişkin bir rapor KLON ile paylaşılır. KLON ise GSM operatörleri, bankalar veya 3. kişiler tarafından yapılacak tahsilat tutarlarına ilişkin işbu raporları düzenleyerek ŞİRKET ile paylaşacaktır. KLON, aşağıda belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, bu madde kapsamında ŞİRKET’e raporu sunduğu günü takip eden 15. iş gününde ŞİRKET’in net hak edişini, aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına, yukarıda 6.1. madde uyarınca hesaplanacak olan kendi hak edişini işbu tutardan komisyon olarak kesmek suretiyle yatıracaktır.

GSM operatörleri, bankalar veya 3. kişilerden kaynaklanabilecek sebeplerle KLON tarafından ŞİRKET’e yapılacak ödemede yaşanabilecek gecikmelerden KLON sorumlu değildir.

Para Birimi

Banka Adı

IBAN

:

:

:

 

 • KLON yukarıda madde 6.2’de belirtildiği üzere, raporlamanın yapıldığı gün ŞİRKET’e Ek-2 ve Ek- 3'de belirtilen gelir paylaşım modeli çerçevesinde kendi hak edişi için bir komisyon faturası düzenleyecektir.
 • Ek-2 ve Ek- 3’de düzenlenmiş olan gelir paylaşım modeli GSM operatörleri, bankalar veya ilgili diğer 3. kurum ve kuruluşların bu kapsamda yapacağı değişiklikler gözetilerek KLON tarafından her zaman değiştirilebilir ve bu durumda değişiklikler derhal değiştirme tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak ve KLON ŞİRKET’e bu değişikliği işbu Sözleşme’nin 13. maddesindeki usule uygun şekilde yazılı olarak bildirecektir. Şüpheye mahal vermemek adına bu bildirim e-mail yoluyla da yapılabilecek olup ŞİRKET buna ilişkin doldurulması ve imzalanması gereken eki KLON tarafından gönderilmesini müteakip imzalayarak KLON’a makul olan en kısa süre içerisinde göndermekle yükümlüdür. Bahsi geçen kurumlar tarafından yapılan değişiklikler zorunlu değişiklikler olup KLON tarafından ŞİRKET’e yansıtılmak zorundadır. ŞİRKET’in bu değişikliklere itiraz etmesi veya bunları reddetmesi durumunda Sözleşme Taraflarca derhal feshedilebilecektir. ŞİRKET, bu değişikliklere ilişkin KLON’un yazılı bildirimini takiben 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz etmediği takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
 • Sözleşme’de belirlenen ücretler GSM operatörlerinin ve/veya bankaların KLON’a ilettiği raporlar ve tahsilatlar esas alınarak hesaplanacak olup bankalar ve/veya GSM operatörleri tarafından tahsil edilemeyen tutarlar ile ilgili KLON’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ŞİRKET, bu konuda KLON’un herhangi bir takip ve tahsilat yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul eder.
 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme, İmza Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme, Taraflarca bu sürenin sona erme tarihinden 1 (bir) ay öncesine kadar yazılı olarak feshedilmediği takdirde, aynı koşullarla 1’er yıllık periyotlarla otomatik olarak uzar. Şu kadar ki Sözleşme süresinin bu madde kapsamında uzaması durumunda KLON’un madde 6.4 uyarınca Ek-2 ve Ek- 3’de değişiklik yapma hakkı haizdir. Böyle bir durumda KLON’un işbu Sözleşme’nin 13. maddesi hükümlerine göre bildirimde bulunması gerekmektedir.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  • ŞİRKET’in Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Sözleşme, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, KLON tarafından derhal feshedilebilecektir.
  • KLON, GSM operatörleri, banka ve diğer finans kuruluşları ile sözleşmelerinin herhangi bir sebeple sona ermesi, operatörlerin tek taraflı hizmet durdurma yetkilerine dayanarak ödeme servisi hizmetini durdurmaları sebebi ile dilediği her zaman herhangi bir tazminat ödemeksizin Sözleşme’yi haklı olarak derhal feshetme hak ve yetkisine sahiptir.
  • KLON, ŞİRKET’in işbu Sözleşme süresince Ödeme Servisleri ile ilgili olarak başka bir firma ile sözleşme imzalaması, doğrudan ya da dolaylı yollarla kendisi ya da bağlı şirketleri üzerinden yazılı ve/veya sözlü olarak anlaşarak başka firmalarla çalışmaya başlaması durumlarında Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. KLON’un bu madde kapsamında uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır.
  • KLON’un, ŞİRKET’in işbu Sözleşme’den doğan gizlilik yükümlülüklerine aykırı davrandığını veya bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli önemleri almadığını tespit etmesi halinde, KLON Sözleşme’yi dilediği her zaman herhangi bir tazminat ödemeksizin Sözleşme’yi haklı olarak derhal feshetme hak ve yetkisine sahiptir.
  • Yukarıdakilerden bağımsız olarak KLON, işbu Sözleşme’yi 2 (iki) ay öncesinden ŞİRKET’e yazılı bildirim yapmak koşuluyla hiçbir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak feshetme hakkını haizdir.
  • ŞİRKET, işbu Sözleşme’yi 1 (bir) ay öncesinden KLON’a yazılı bildirim yapmak koşuluyla tek taraflı olarak feshedebilir.
  • Sözleşme’nin işbu 8. madde kapsamında feshi durumunda ŞİRKET, KLON’un kendisine sağladığı Ödeme Sistemleri’ni kullanmayı derhal durduracak, herhangi bir mecrada Ödeme Sistemleri ve/veya KLON’a ait yaptığı tanıtım/reklam/ilan/açıklama vb.nin yayımını durduracak, sayılanlarla sınırlı olmaksızın KLON’a ait her türlü logo, amblem, unvan, alan adı, marka veya sair tanıtıcı işaretlerin kendi mecraları kanalıyla kullanımını durduracak, KLON tarafından işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla ŞİRKET’e tedarik edilmiş olan her türlü yazılı/görsel materyali imha edecek veya KLON’a iade edecek, KLON’a ait her türlü veriyi, bilgiyi bilgisayarlardan ve/veya her türlü sanal ortamdan silecektir. ŞİRKET ayrıca teknik sebeplerden ötürü iade edilmesi imkansız olan elektronik ortamdaki bilgilerin imhasını yazılı bir teyit mektubu ile de teyit edilmek üzere KLON’a sağlayacaktır.

Feshe rağmen ŞİRKET tarafından bu maddede sayılan eylemlere devam edildiği görülürse ŞİRKET buna ilişkin oluşan her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.

Şüpheye mahal vermemek adına işbu 8.7. maddesi Sözleşme’nin feshinden sonra dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

ŞİRKET, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini KLON’un yazılı onayı olmaksızın başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemez. KLON, ŞİRKET’in haklarına halel gelmeyecek şekilde işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini dilediği her zaman başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edebilir.

 1. MÜCBİR SEBEP
  • İşbu Sözleşme süresince, Taraflar’ın kontrolü dışında gerçekleşen ve Taraflar’dan birinin Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmesine engel olan geçici ve sürekli haller; doğal afetler, harp, yangın, sel, su baskını, grev ve benzer gibi mücbir sebepler ile sayılanlarla sınırlı olmamak üzere resmi olarak ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, iç savaş, sıkı yönetim, ambargo, boykot, yağma, isyan, halk ayaklanması, terör eylemleri ve kanunsuz gösteriler gibi toplumsal olaylar, hükümet ve/veya düzenleyici kuruluşlar tarafından alınmış kararlar, zorunlu mevzuat değişiklikleri, GSM operatörleri ve/veya bankalar tarafından yapılacak değişiklikler, telekom ve internet sistemindeki arızalar, aksamalar, bakım ve yenileme işlemleri, internet servis sağlayıcıdan ve GSM operatörlerinden kaynaklanacak hizmet kesintileri, telekom, alt yapı sağlayıcısı ve sistem genelinde meydana gelebilecek olan elektrik kesintileri ve sair teknik zorunluluklar sebebi ile oluşan ifa engellerinden Taraflar sorumlu olmayacaklardır.
  • Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 15 (on beş) günden fazla sürmesi halinde, Taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte veya ayrı ayrı fesih kararı alabileceklerdir.
  • Taraflar’dan hiçbiri, yukarıda açıklanan durumlar nedeniyle Sözleşme’nin feshedilmesi ve/veya uygulanmaması veya edimlerin ifasının gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır.
 2. GİZLİLİK
  • Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, gelir paylaşım oranları, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi ve söz konusu ticari ilişki esnasında Taraflar’ın birbirinden öğreneceği yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. Taraflar bu bilgileri büyük bir gizlilik içinde korumayı, işbu bilgiyi, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve doğrudan ya da dolaylı olarak Taraflar arasındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı ve 3. kişilere de kullandırmamayı taahhüt eder.
  • ŞİRKET, Sözleşme kapsamında ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerinden oluşan hassas ödeme verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlamayı ve bu hususta gerekli önlemlerin alınmasını ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve KLON arasındaki iletişim dışında da, kendi nezdinde söz konusu hassas ödeme verisini tutmamayı, işlememeyi veya kaydetmemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
  • ŞİRKET nezdinde Sözleşme kapsamında özellikle yukarında belirtilen hassas ödeme verilerinin gizliliğini tehlikeye atan ve ancak bununla sınırlı olmamak üzere önemli bir güvenlik olayı yaşanması ve/veya bu tür bir güvenlik olayından haberdar olması halinde, ŞİRKET bu durumu ivedilikle KLON’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde oluşacak her türlü zarardan ŞİRKET sorumlu olacaktır.
  • ŞİRKET işbu Sözleşme’nin 11.1, 11.2. ve 11.3. maddelerindeki taahhüdü kapsamında KLON’un tüm güvenlik ve gizlilik politikalarına uymakla yükümlüdür.
  • Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, ŞİRKET Sözleşme kapsamında edinmiş olduğu Gizli Bilgiler’i KLON’a derhal iade etmek ve/veya işbu gizli bilgileri imha etmekle yükümlüdür. ŞİRKET, bu kapsamda Gizli Bilgiler’i KLON’a iade ettiğine ve/veya bu Gizli Bilgiler’i imha ettiğine ve nezdinde herhangi bir Gizli Bilgi bulunmadığına dair yazılı bir beyanı, talebi halinde derhal KLON’a ibraz edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • KLON, ŞİRKET’i her zaman işbu maddeden doğan yükümlülüklere uygun davranıp davranmadığına ilişkin denetleme ve ilgili bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahiptir.
  • Taraflar’ın gizlilik yükümlülükleri işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesini takiben de yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 3. KISMİ GEÇERSİZLİK

Taraflar, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği veya ifa edilemezliği halinin, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğine ve ifa edilebilirliliğine herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini kabul eder. Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü veya bölümü herhangi bir oranda geçersiz veya icra edilemez hale gelecek olursa, Taraflar Sözleşme’nin akdedildiği tarihte hüküm süren menfaatleri ve amaçlarına ulaşmak amacıyla Sözleşme’de yapılması gerekli her türlü değişikliğe birlikte karar vereceklerdir.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
  • KLON, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az 30 (otuz) gün önce ŞİRKET’e bildirir.
  • Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, ŞİRKET’in bu tarihe kadar Sözleşme’yi ve Protokol’ü herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, birinci fıkrada öngörülen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişikliğin ŞİRKET tarafından kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir.
  • Yukarıdaki madde kapsamında ŞİRKET’in belirlenen süre içerisinde değişikliğe itiraz etmemesi durumunda değişiklik ŞİRKET tarafından kabul etmiş sayılacaktır.
  • Referans döviz kurunun uygulandığı durumlarda, bu hususta meydana gelecek değişiklikler bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.
  • 1 maddesi saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme’de yapılacak diğer her türlü değişiklik ancak Taraflarca imzalanmış yazılı tadiller ile mümkündür.
 2. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Taraflar arasındaki ilişki bağımsızdır. İşbu Sözleşme’deki hiçbir durum, Taraflar arasında işveren/çalışan, imtiyaz veren/imtiyaz alan, amir/vekil, ortaklık veya müşterek girişim oluşturacak veya teşkil edecek şekilde yorumlanmayacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Sözleşme, ekleriyle birlikte bir bütün teşkil eder. İşbu Sözleşme tüm ekleri ile birlikte, Taraflar arasında daha önceki tüm sözleşme, müzakere ve sözlü anlaşmaların yerine geçer.

 1. FERAGAT

Feragat beyanı yazılı olarak verilip, feragat eden ve lehine feragat verilen tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme ile ilgili verilmiş feragatname geçerli sayılmayacaktır. Taraflar’dan birinin bu Sözleşme’den doğan haklarından herhangi birini yerine getirmede ihmali veya gecikmesi feragat anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir hak veya yükümlülüğün kısmen kullanılması geri kalan hak veya yükümlülüğün sonradan kullanılmasını engellemez.

 1. SÖZLEŞME NÜSHALARI

İşbu Sözleşme, bir ve birkaç nüsha hâlinde imzalanabilir ve bu nüshaların her biri asıl olarak kabul edilir ve bir araya getirildiklerinde tek ve aynı belgeyi teşkil ederler.

 1. VERGİLER VE DİĞER MASRAFLAR

İşbu Sözleşme’nin imzasından kaynaklanacak her türlü vergi, resim harç ve benzeri mali yükümlülükler Taraflarca eşit olarak karşılanacaktır. KLON’un bu madde kapsamında ŞİRKET adına ödeme yapması durumunda KLON bunu ŞİRKET’e fatura edecektir.

 1. TEBLİGATLAR
  • İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler giriş bölümünde yer alan adreslere yazılı olarak yapılır. Taraflar adres değişikliklerini en kısa sürede birbirlerine bildirmekle yükümlüdürler. Sözleşme’de yazılı olan tebligata elverişli adres değişiklikleri, karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmedikçe Sözleşme’de yazılı adreslere yapılacak tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.
  • Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. maddesi saklı kalmak kaydıyla Taraflar işleri hızlandırabilmek adına elektronik ortamda, e-mail, faks ve benzeri yöntemlerle de yazışabilirler.
  • Taraflar arasında Mevzuat kapsamında iletilmesi gereken bilgi ve bildirimler, gerekmesi durumunda, 19.1 ve 19.2 maddeleri altındaki düzenlemelere uygun şekilde iletilecektir.
 2. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme, İmza Tarihi’nde 1 suret olarak düzenlenmiş ve karşılıklı okunarak imza altına alınmıştır.  Sözleşme’nin aslı KLON’da kalacak olup KLON tarafından “aslı gibidir” yapılmış hali, Sözleşme’nin imzalanmasını müteakip ŞİRKET’e verilecektir.

Ekler:

Ek-1: Genel Bilgiler

Ek-2: Gelir Paylaşımı

Ek-3: Sanal POS kullandırımı

Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.                                          ŞİRKET          

 

[·]                                                                                 [·]

 

 

Ek -1

 

GENEL BİLGİLER:

 

 Firma Adı:

 

 

Ticari Ünvanı:

 

 

Faaliyet Alanı:

 

 

Kuruluş Yılı:

 

 

 

Vergi Dairesi:

 

 

Vergi No:

 

 

Ticaret Gazetesi Kayıt No:

 

 

Adresi:

 

 

Web URL:

 

 

Ortaklar:

 

 

Yönetim Kadrosu:

 

 

İmza Yetkilisi/İmza Yetkilileri

Yetki Tipi (Münferit – Müşterek)

 

Kontak kişi (İş):

 

 

Kontak kişi GSM No:

 

 

Kontak kişi e-mail:

 

 

Kontak kişi (Teknik):

 

 

Kontak kişi GSM No:

 

 

Kontak kişi e-mail:

 

 

Müşteri Destek Hattı/Çağrı Merkezi No:

 

 

Ek- 3

 

SANAL POS KULLANDIRIMI HAKKINDA

 

 1. ŞİRKET, KLON’un sağlayacağı POS’u işbu Sözleşme kapsamında KLON’a bildirimini yaptığı mecralar dışında kendisine ait ya da tamamen farklı bir işyerinde kullandıramaz.
 2. ŞİRKET, KLON’dan sağlayacağı POS’un lisansör kuruluşlarca belirlenmiş tutar limitlerine ulaştığında sistemin KLON tarafından durdurulacağını ve bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Mali Hükümler:
  • Taksit adedine göre komisyon ve net ödemeler aşağıda belirtildiği gibidir:
 • Ödemeler haftada 1 (bir) yapılacaktır. KLON’un ve/veya KLON VPOS networkünde bulunan bankaların yapacakları risk değerlendirmesi sonucunda ödeme süresi 45 (kırk beş) güne çıkabilecektir. ŞİRKET, KLON ve anlaşmalı bankaların bu değerlendirme hakkının saklı olduğunu ve söz konusu durumda hiçbir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Yukarıda belirtilmiş tüm komisyon oranları ve ödeme vadeler, BKM’nin takas komisyonunda yapacağı değişikliklere ve/veya makro ve mikro ekonomideki faiz ve döviz değişikliklerine istinaden PAYBYME tarafından sebep belirtmeksizin değiştirilebilecektir. ŞİRKET, KLON’un yukarıda belirtilen koşullarda komisyon oran ve ödeme vadelerini değiştirme hakkını saklı tuttuğunu ve söz konusu durumda hiçbir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4 . ŞİRKET ayrıca, vergi levhası, imza sirküleri ve eğer anonim şirket yapısında değilse firma sahibinin nüfus cüzdan fotokopisini de KLON’a iletecektir.